Vis rapport for

Næringslivet post korona, eller...?

Ved fremleggelse av Økonomisk Rapport 2020 var det mye fokus på de umiddelbare effektene av koronapandemien, som blant annet smittespredning, nedstengning og rekordlave renter. Bransjer som hotell, restaurant og reiseliv ble spesielt hardt rammet og forventningene var store til vaksineprogrammet som skulle komme våren 2021. Ett år senere preges samfunnet fortsatt av koronapandemien, men på en annen måte enn ved utgangen av 2020.

Første halvår av 2021 var preget av delvis nedstengning i store deler av landet, mye hjemmekontor og utrulling av vaksine. Først etter sommeren var de fleste voksne arbeidstakere vaksinert, noe som førte til mye positivitet i samfunnet og norsk økonomi. Det kunne igjen arrangeres konferanser, salgsmesser og medarbeidersamlinger med fysisk oppmøte. Grensene inn og ut av Norge og andre europeiske land ble også åpnet i løpet av sommeren. Alt dette førte til et oppsving for bransjer som hotell og reiseliv som har hatt det spesielt tøft siden mars 2020.

Høye priser

Samtidig har vi sett andre direkte og indirekte negative effekter av pandemien, blant annet ved transport av varer. Dette har i noen tilfeller resultert i mangel på viktige komponenter og påfølgende lang leveringstid eller prispress på grunn av dårlig balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Fra våren 2021 har byggebransjen vært spesielt påvirket av høye tømmerpriser. Det skyldes blant annet begrenset transportkapasitet og et omfattende utbrudd av barkebiller i Canada. Dette har ført til at bygging av en bolig i Agder i enkelte tilfeller har blitt flere hundretusen kroner dyrere enn før den markante prisstigningen på tømmer. Det har også ført til at flere boligprosjekter har blitt utsatt, fordi utbyggerne ikke klarer å regne hjem prosjektet økonomisk. Analytikere i Prognosesenteret venter et betydelig prisfall på tømmer i 2022, men det vil sannsynligvis stabilisere seg på et langt høyere nivå enn i 2020.

Flere sysselsatte

Som bank er det gledelig å se at Finans Norges jobbskapertall i Norge viser en oppgang på hele 84.600 i antall sysselsatte det siste året per 3. kvartal 2021. Dette er langt over det langsiktige målet på 25.000 nye jobber hvert år, som trengs for å skape 1 million nye jobber innen 2050. Spesielt gledelig er det at privat sektor for første gang siden 1. kvartal 2020 viser en positiv utvikling i tredje kvartal 2021. Dette er meget viktig for bærekraftig omstilling og muligheten til å skape nye grønne jobber i næringslivet. Også i Agder er det en positiv utvikling på jobbskapertallet med en vekst i antall arbeidsplasser på cirka 14.000 samlet i andre og tredje kvartal 2021. I prosent har Agder den største veksten i antall arbeidsplasser i tredje kvartal, etter Oslo.

Hva nå?

Sparebanken Sør har kommet godt gjennom pandemien med lave tap og effektiv drift, til tross for at de fleste av bankens ansatte har jobbet mye fra hjemmekontor frem til sommeren 2021. Banken har hjulpet mange bedrifter med avdragsfrihet og statsgaranterte lån slik at de har klart å komme seg gjennom de tøffe periodene med nedstenging fra mars 2020. Etter en høst med gjenåpning og tilnærmet normale tilstander, slik det var før pandemien, er banken nå spente på den neste smittebølgen som truer Europa etter stadig nye mutasjoner av viruset. Nå ser vi at flere land delvis stenger ned og stenger landegrensene. Hvordan vil det påvirke Norge og Agder? Hvordan vil bedrifter tåle en ny nedstengning av samfunnet? Vårt inntrykk er at de fleste bedrifter er solide og vil tåle nok en periode med nedstenging dersom det kommer, men det er også en del bedrifter som har et annet utgangspunkt nå enn før pandemien. Det er flere bedrifter som er mindre solide og mindre likvide etter mer enn halvannet år med pandemi, og de påvirkningene det har hatt på samfunnet og bedriftenes økonomi. Hvordan disse er i stand til å takle en ny nedstengning, kombinert med et høyere rentenivå, høye energipriser og økte priser på en rekke industrivarer skaper likevel en viss usikkerhet inn mot 2022.

Endret kundeatferd

At Agder påvirkes av internasjonale forhold har vi sett veldig tydelig under pandemien, både når det gjelder smittespredning og betydning av vaksine. Internasjonale forhold er også noe Sparebanken Sør og andre norske banker påvirkes av i det daglige gjennom stadig nye regulatoriske krav og krav til ESG rapportering (Environmental, Social and Governance). Endret kundeadferd har også blitt spesielt synlig gjennom pandemien, hvor kunder og banken har blitt langt mer digitale enn tidligere. Vi møter kundene på nye plattformer, og behovet for fysiske møter har endret seg. Det er både effektivt og bra for miljøet med redusert reiseaktivitet. Som regional sparebank er Sparebanken Sør opptatt av å være en framtidsrettet bank med fokus på gode relasjoner. Ovennevnte er et spennende utviklingstrekk som Sparebanken Sør har stort fokus på, og som er viktig for å kunne bidra til en bærekraftig vekst og utvikling i landsdelen, uavhengig av om vi kan si at vi er post pandemi, eller om vi fortsatt står midt i det…

Skrevet av:

Kjell Tore Omland, Regionbanksjef bedrift Kristiansand, Sparebanken Sør

Back to Top