Vis rapport for

Samarbeid skaper vekst

Samskaping får stadig større betydning i arbeidet med å bygge regional konkurransekraft.

Tall fra 2019 viser en svak vekst for bedrifter i Agder. Like interessant er imidlertid det historiske bildet som tegnes av bedriftenes aktivitet gjennom årene fra 2008 til 2019. Denne oversikten viser tydelig at de regionale bedriftene i stor grad påvirkes av internasjonale konjunkturer, og det er grunn til å tro at en slik påvirkning vil tilta fremover som følge av økt globalisering, digitalisering og krav om mer bærekraftig produksjon og forbruk.

Utviklingsbaner og endringsagenter

Et viktig prinsipp i næringsutviklingsteori er at historie og tidligere beslutninger påvirker det handlingsrommet regionale bedrifter opererer innenfor i dag. Denne historiske forankringen gjør at lokale næringer i stor grad utvikles langs bestemte utviklingsbaner. De historiske røttene har bidratt til at Agder i dag har en stor andel eksportbedrifter og at vi er spesielt sterke innen blant annet mekanisk industri, prosessindustri, opplevelsesindustri og trevareindustri.

For å opprettholde konkurransekraften trenger det lokale næringslivet stadig å oppgraderes og endres, og sentralt i dette arbeidet er de lokale endringsagentene. Mens historien i stor grad har pekt på radikalt innoverende enkeltpersoner og bedrifter som de viktigste endringsagentene, peker nyere forskning i voksende grad også på systemaktørenes rolle som tilrettelegger og skaper av nye muligheter. Systemaktører har som formål å støtte regionalt næringsliv på ulike vis.

Felles ansvar

Forskning viser at regional utvikling har best vilkår dersom bedriftsaktører og systemaktører samarbeider for å skape vekst. Et viktig suksesskriterium i et slikt arbeid er at de to typene av endringsagenter må trekke i samme retning og at de må utfylle hverandre. Universitetets rolle i denne utviklingen er å utdanne fremtidens endringsagenter, bidra til å skape ny kunnskap, samt formidle kunnskap til bedrifter og samfunn.

Universitetet i Agder ønsker å være en aktiv samarbeidspartner i arbeidet for gradvis regional omstrukturering. Vi inviterer derfor til samarbeid innen ulike områder, for gjensidig nytte mot et felles mål.

Skrevet av:

Kristin Wallevik, dekan, Handelshøyskolen UiA

Jan Ole Rypestøl, forsker , Handelshøyskolen UiA

Back to Top