Vis rapport for

Et todelt næringsliv

Inflasjon, svak krone og høye renter preger utsiktene for næringslivet vårt. For mange bransjer legger det en demper på utsiktene, men flere bransjer ser lyst på fremtiden.

Samlet forventer næringslivet i vår region økt omsetning både i 2023 og i 2024, men det forventes også redusert lønnsomhet hvert av de to årene. Næringslivet vårt forventer likevel ikke store endringer i antall ansatte: Det er like mange som forventer økning og nedgang i arbeidsstokken i egen bedrift.

Strømprisene er ekstra høye i vår region, og det merkes godt i næringslivet. Hele 36 % av bedriftene opplever at strømprisene utgjør en trussel mot bedriftens fremtid. Særlig industri og reiseliv opplever strømprisene som en trussel.

Bygg og anlegg går inn i tøffe tider, med lavere ordrereserver, lavere omsetning, lavere lønnsomhet og færre ansatte. Også høye strømpriser og svak krone påvirker en allerede prøvet bransje negativt.

I den andre ytterkanten står energisektoren, med både fornybar energi og leverandør-industrien. Både omsetningen, lønnsomhet og ordrereserver forventes å øke videre i 2024. Ingen av bedriftene i sektoren forventer færre ansatte de neste 12 månedene. Energisektoren får på toppen av det hele positiv effekt av den lave kronekursen.

For resten av industrien ser vi at en liten overvekt av bedriftene forventer flere ansatte, men svakere lønnsomhet det kommende året. Om lag like mange forventer økt omsetning som redusert omsetning.

Reiselivet får drahjelp av den svake kronen som gjør Norge til en mer attraktiv destinasjon både for nordmenn og utlendinger. Men de svake konjunkturene gjør at reiselivsbransjen samlet sett har svakt negative utsikter.

Varehandelen ser positivt på det kommende året, om lag halvparten av bedriftene tror på økt omsetning og økt lønnsomhet. En liten overvekt av bedriftene vil ansette flere, selv om varehandelen påvirkes negativt av både strømpriser og svak krone.

Les mer

Dette tror bransjene om omsetningen i 2024 (i prosent)

Dette tror bransjene om lønnsomheten i 2024 (i prosent)

Året vi snart har lagt bak oss

Når vi ser årets konjunkturundersøkelse opp mot fjorårets, ser spådommene for 2023 som ble gitt for ett år siden ganske like ut som resultatet når vi har nesten hele året bak oss. Til tross for et turbulent år har altså spådommene fra bedriftslederne truffet godt. Spådommene om lønnsomhet har slått til med bare et par prosentpoeng avvik. Spådommene om omsetning var litt mer pessimistiske i fjor enn hva resultatet ser ut til å bli.

I bygg og anlegg opplever halvparten av bedriftene redusert omsetning og redusert lønnsomhet. Det er den bransjen som er hardest rammet i 2023, ifølge konjunkturundersøkelsen.

Energisektoren er den sektoren hvor flest bedrifter har opplevd økt omsetning og bedre lønnsomhet. Leverandørindustrien til offshore gjør det aller best, med økt omsetning og lønnsomhet hos 2 av 3 bedrifter. Men også fornybar energi har et godt år bak seg, med omsetningsvekst for 6 av 10, og resultatvekst for 4 av 10 bedrifter.

Industrien har noe økt omsetning, men om lag halvparten av bedriftene har fått svakere lønnsomhet. Industrien er særlig todelt, med en leverandørindustri som går godt og en øvrig industri som har opplevd et mer krevende år.

Mens de fleste bransjer opplever økt omsetning i 2023, er det bare en svak overvekt av bedrifter med økt omsetning i varehandelen og reiselivsnæringen. I begge disse næringene har om lag halvparten av bedriftene dårligere lønnsomhet enn i 2022.

Rekordhøye resultater i 2022

Vi har innhentet regnskapstall for bedriftene på Agder tilbake til 2010 og frem til 2022, som er siste tilgjengelige regnskapsår. Det viser at 2022 er blitt et rekordår, med både høyeste omsetning (253 mrd. kroner) og høyeste driftsresultat (22 mrd. kroner) noensinne.

Inflasjonsjustert ligger nå regionens omsetning og driftsresultat bare et par prosent under toppåret 2014. Etter det kraftige oljeprisfallet har det tatt et tiår å gjeninnhente de gode resultatene.

Justerer vi tallene med en fordeling i henhold til reell aktivitet basert på antall ansatte i hver kommune, har vi en omsetning på 318 mrd. kroner og et driftsresultat på 33 mrd. kroner.

Også i år finner vi den største veksten og det klart høyeste driftsresultatet i energisektoren. Høye priser på strøm og annen energi er årsaken til veksten.

 

 

Les mer

Storbyene: Omsetning i 2022

Storbyene: Verdiskaping i 2022

Storbyene: Verdiskaping i 2022 per innbygger

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin per selskap i 2022

Samlede tall for Agder

Omsetningstallene for Agder fortsatte å øke i 2022 – og satte en ny omsetningsrekord. Høye energipriser er mye av forklaringen, selv om store deler av næringslivet gikk bra – omtrent på nivå med toppårene før oljenedturen. 

2022  |  Omsetning: 253.044.081.000 kr   |  Driftsresultat: 22.493.947.000 kr   |  Antall ansatte: 92.339  |  Antall selskaper: 22.169   

INDEKS: 122 (+7) 

* * Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2008 til 2010, og viser den relative utviklingen i omsetningen. Tallet i parentes viser endringen siste år. 

Omsetning i Agder

Driftsresultat i Agder

Justert omsetning for Agder

Justert driftsresultat for Agder

Back to Top