Vis rapport for

Agder velberget gjennom korona-året

Næringslivet i Agder leverte i 2020 samlede omsetningstall på 196 milliarder kroner, noe som er like bak 2019. Med et driftsresultat samlet sett på 13 milliarder kroner, som er det beste siden oljetoppen i 2014, nærmer vi oss nå årene før 2014.

Justerer vi tallene med en fordeling i henhold til reell aktivitet basert på antall ansatte i hver kommune, så viser omsetningen i Agder en økning fra 251 milliarder kroner i 2019 til 253,5 milliarder i 2020. Dette er altså en vekst på 2,5 milliarder kroner. Ser vi på driftsresultatet, viser det en forbedring fra 17,7 milliarder til 22,1 milliarder kroner.

All-time high

Tallenes tale, basert på drøye 19.000 regnskap i Agder, viser altså at næringslivet i regionen samlet sett kom godt gjennom koronaåret. Flere bransjer leverer også all-time high. Både bygg- og anlegg samt handelsbransjen leverer rekordhøye tall.

Andre bransjer, som transport og industri, leverer store minustall totalt sett. Det skal imidlertid bemerkes at det er enkeltaktører innenfor hver av disse bransjene som trekker bransjene totalt ned i minus. Transportbransjen er spesielt preget av selskaper innen transport til sjøs som nedskriver sine investeringer i 2020.

Prosessindustrien går for andre året på rad i betydelig minus, og leverer et driftsresultat på minus 108 millioner kroner på en omsetning på drøye 3 milliarder. Dette påvirker de totale industritallene, men viser likevel en forbedring i lønnsomheten fra 2019.

Energibransjen er preget av lave olje- og gasspriser i korona-året, og faller videre ned både omsetningsmessig og lønnsomhetsmessig.

Best av storbyene

Bygg og anlegg fortsatte den gode utviklingen i 2020. En omsetning som nærmer seg 60 milliarder kroner ga driftsresultat på 7,8 milliarder, som er en økning på 1 milliard kroner fra 2019. Det betyr at tilnærmet hver tredje krone som omsettes i Agder stammer fra bygg- og anleggsbransjen. Samferdsel, bygging av nye veier, høyt trykk i boligprosjekter samt offentlige byggeprosjekter, har bidratt til høykonjunktur i bransjen.

Sammenligner vi med storbyer i Norge er Kristiansand bransjevinneren innenfor bygg- og anlegg, når det gjelder lønnsomhet, med en vekst på 4 prosent i gjennomsnittlig driftsmargin fra 2019 og en verdiskaping per innbygger på 119.000 kroner.

Hyggelig handel

Og så da; handelsbransjen. I pandemiåret 2020, hvor bevegelsesfriheten ble betydelig innskrenket, var det hus og hjem som ble pyntet opp og investert i. Vi brukte mye av våre midler til å gjøre hverdagslivet hyggeligere for oss selv. En omsetningsvekst på 21 prosent fra 2019 ga en totalomsetning i Agder på 16,8 milliarder kroner. Lønnsomheten ble om mulig enda hyggeligere. En vekst på like under 700 millioner kroner gir en tredobling av driftsresultatet fra 2019.

Kristiansand er også her best av storbyen når det gjelder vekst i driftsmarginen fra 2019. Denne har økt med 2,5 prosent, som gir en verdiskaping per innbygger på kroner 24. 400.

Bilbransjen hadde et rekordår i 2020. Med omsetning på 12,4 milliarder kroner og driftsresultat på 635 millioner kroner, løftet bilbransjen seg mot nye høyder.

Finansnæringen løfter seg fra det svakeste driftsresultatet i 2019 til solid pluss, og med en omsetning som er det høyeste som er målt siden toppåret i 2015.

Digitale optimister

Hva så med IKT-bransjen som i fjor var de største optimistene? Hele 8 av 10 IKT-bedrifter trodde på en omsetningsvekst for 2020. Landet ble digitalisert i 2020 og det skulle jo bare fortsette oppover. Det ble ikke helt slik. Jo, vi er betydelig digitalisert, men tallene har ikke fulgt etter slik bransjen trodde. Omsetningen i Agder totalt sett falt noe ned, og driftsresultatet falt med nesten 100 millioner kroner, til småkjipe 36 millioner kroner. Den gjennomsnittlige driftsmarginen falt med 4,7 prosent, til 9,7 prosent.

For IKT-bransjen er dette det svakeste enkeltåret siden 2010, målt i lønnsomhet. Her er det viktig å presisere at det også her er enkeltselskaper som trekker bransjen ned, og at bransjen opplever utfordringer knyttet til økt lønnspress. Etterspørselen etter deres tjenester er stor, og det gir gode vilkår for de klokeste hodene. Dette er også med å drive driftsresultatet nedover.

Vi må ikke glemme at enkelte bransjer, som hotell, restaurant og reiseliv opplevde et tøft koronaår, og flere måtte stenge dørene eller permittere. Sommeren 2020 ble redningen for mange av disse da Sørlandet var «nye Syden». Dette, sammen med myndighetenes redningspakker, gjorde at bransjen samlet sett her i Agder gikk i pluss, men med et omsetningsfall på 1 milliard kroner. Kristiansand er, sammen med Drammen, de eneste av storbyene som har en positiv lønnsomhet målt ved gjennomsnittlig driftsmargin i 2020.

Les mer

Storbyene: Omsetning i 2020

Storbyene: Verdiskaping i 2020

Storbyene: Verdiskaping i 2020 per innbygger

Storbyene: Omsetning per selskap i 2020

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin i 2020

Dette tror bransjene om omsetningen i 2021 (i prosent)

Dette tror bransjene om omsetningen i 2022 (i prosent)

Storbysammenligning

I sammenligningen av storbyene i Norge er det tatt høyde for at selskapene ikke har all sin aktivitet der omsetningen rapporteres. Det vil variere mye om 100 prosent tilfaller et hovedkontor i en by eller kommune, eller er delt opp i datterselskap med regnskapsplikt. Eksempelvis ville da olje- og gassindustrien i Stavanger få en stor andel av omsetning og verdiskaping innenfor bransjen, mens det samme ville vært tilfelle for Oslo innen bank og finans. For å skape et mer korrekt bilde av verdiskaping og reell aktivitet, har man derfor fordelt omsetning og driftsresultat på antall ansatte i de respektive datterselskapene og avdelingene på landsbasis.

I storbyen Kristiansand er det en total omsetning på 120 milliarder kroner i 2020. Dette er et lite knepp foran 2019, men fortsatt kun 6. plass blant storbyene. Dette gjelder også om vi korrigerer for energi og finans, men fortsatt godt bak de største.

Verdiskapingen øker med 1 milliard til 34 milliarder i 2020. Dette gir en økning i den gjennomsnittlige verdiskapingen per innbygger. Kristiansand er den av storbyene, med unntak av Oslo, som går mest frem – til kroner 371.100 per hode. Vi må fortsatt se Drammen foran oss, men vi har passert Stavanger, som har hatt et betydelig fall. Dette skyldes i all hovedsak Equinor som gikk på en kjempesmell i 2020 grunnet etterspørselssvikt, oljeprisfall og tap på store utenlandske investeringer.

Korrigeres det for energi og finans, er Kristiansand den tredje største av storbyene med en gjennomsnittlig verdiskaping per innbygger på 294.200 kroner.

Lønnsomheten i næringslivet i Kristiansand er på vei opp i 2020 med en driftsmargin på 8,7 prosent. Dette er dog bak både Oslo og Trondheim, men foran både Bergen og Stavanger.

Totalt sett kom Agder velberget igjennom korona-året. Og med fasiten tilnærmet i hånda, tror alle bransjer som er beskrevet i rapporten, med unntak av IKT, på at 2021 blir bedre enn de forventet.  Og næringslivet er sterk i sin tro på fremtiden, og hele 62 prosent av forespurte bedrifter som tror på ytterligere vekst i 2022.

Hva så med fremtiden i Agder?

Næringsforeningen gjennomførte i november 2021 en ny konjunkturundersøkelse både blant sine medlemsbedrifter og andre bedrifter i regionen*. Her spurte vi blant annet hvordan bedriftene så på forventet utvikling i både omsetning, lønnsomhet og arbeidsstokk.

Undersøkelsen viser at det er god tro på at 2021 blir bedre enn 2020, både omsetningsmessig og lønnsomhetsmessig. Og troen fortsetter. For 2022 tror 62 prosent av bedriftene at de vil oppleve en økt omsetning målt mot 2021.

IKT-bransjen fortsetter sin optimisme. Der 80 prosent av bedriftene trodde 2020 skulle bli omsetningsmessig høyere enn 2019, er optimismen noe avmålt i forhold til 2021, men med store forventninger til 2022. Hele 90 prosent av bedriftene tror 2022 slår 2021-omsetningen.  Da gjenstår det å se hvorvidt det slår til denne gang.

Bygg- og anleggsbransjen er mer tilbakeholden i sin optimisme. Bransjen har vært gjennom to aktive år. Her er de mer delt på forventet utvikling. Under halvparten tror at omsetningen vil fortsette å øke, blant annet på grunn av redusert tilgang på offentlige prosjekter.

I energibransjen trodde kun 18 prosent at omsetningen ville falle i 2020. Det var disse som fikk rett. Undersøkelsen viser at 61 prosent tror på omsetningsøkning fra 2021 og tilsvarende tro for 2022. Mye tyder på at optimistene her får rett, med dagens høye strømpriser samt høyere oljepriser og rekordhøye gasspriser, en utvikling som synes å fortsette inn i 2022.

Hva så med hotell-/restaurant og reiselivsbransjen? Troen er på vei tilbake. Tre av fem bedrifter i bransjen tror 2021 blir en forbedring fra 2020. Og troen fortsetter i 2022. 78 prosent av bedriftene har tro på et bedre år for bransjen i 2022. La oss virkelig håpe at dette slår til. Bransjen har opplevd tøff periode, nå fortjenes det en opptur!

*Undersøkelsen er basert på svar fra 463 bedrifter i Agder.

Samlede tall for Agder

Omsetningstallene for Agder falt litt fra 2019 til koronaåret 2020Likevel steg lønnsomheten, og tallene nærmer seg nå toppårene før oljetoppen i 2014. 

Indeks: 101 (-1) 

*Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2008 til 2010, og viser den relative utviklingen i omsetningen. Tallet i parentes viser endringen siste år. 

2020 | Omsetning: 195.729.875.000 kr | Driftsresultat: 12.993.494 kr | Antall ansatte: 86.965 | Antall selskaper: 20.255

Omsetning i Agder

Driftsresultat i Agder

Justert omsetning for Agder

Justert driftsresultat for Agder

Back to Top