Vis rapport for

Tøffere tider for næringslivet i Agder

Det er skyer i horisonten og det ventes oppsigelser og nedgang i omsetning og lønnsomhet i 2023.

Næringsforeningen gjennomførte i november 2022 en ny konjunkturundersøkelse både blant sine medlemsbedrifter og andre bedrifter i regionen. Her spurte vi blant annet hvordan bedriftene så på forventet utvikling i både omsetning, lønnsomhet og hvordan strømprisene vil slå ut for dem. 325 bedrifter i Agder har svart på undersøkelsen.

Forventningene til 2023 er klare. Stadig færre tror på økt omsetning, nær halvparten tror på nedgang i lønnsomheten og kun 1 av 5 tror på en økning i antall ansatte neste år. Og 1 av 3 bedrifter oppgir at strømkostnadene truer deres eksistens.

Det er et næringsliv preget av usikkerhet. Krigen i Ukraina har uten tvil påvirket verden rundt oss. Næringslivet, og det private, kjenner på en stor uro.

Strømprisene har skutt i været, inflasjonen er høyere enn på lang tid, Norges Bank har svart med rentehevinger for å dempe presset, og lommeboka til både forbrukere og bedrifter har skrumpet. En støtdemper til dette er derimot kronekursen som styrker konkurransekraften for alle norske eksportører, som Agder har mange av.

En økende rente påvirker blant annet viljen til å investere i nytt, inkludert nybygg. Bygg og anlegg er ved siden av varehandel, den største private arbeidsgiveren innen fastlandsøkonomien.

Det tegnes et utfordrende bilde for bygg- og anleggsbransjen for 2023. Stopp i investering, både offentlig og privat, påvirker bransjen i sterk grad. Omsetning og lønnsomhet skal tydelig ned, og det forventes permitteringer og oppsigelser. 1 av 3 selskaper i bransjen oppgir forventet reduksjon i antall ansatte.

Bilbransjen hadde en nedgang i 2022, og de tror på ytterligere nedgang. Faktisk tror hele 8 av 10 innenfor bransjen på en nedgang i lønnsomheten. Tallene viser også at 1 av 3 skal redusere bemanningen. Det skal her presiseres at bransjen vil oppleve en naturlig reduksjon grunnet effektivisering. El-biler medfører mindre behov for verkstedtjenester og flere går over til agentløsninger for salg.

Handelsbransjen er den næringen som etter bil er de største pessimistene for 2023. Tilnærmet 50 % tror på en tilbakegang i det kommende året.

Energitoppen synes ennå ikke å være nådd. Høye energipriser vedvarer. Det betaler seg for selskapene i denne kategorien.

IKT-bransjen er, tradisjonen tro, store optimister, 7 av 10 tror på fortsatt omsetningsøkning.

Lønnsomheten er noe ned i forhold til forventningene i 2022.

Transportbransjen tror på bedret omsetning i 2023. Hele 7 av 10 er optimister. Det er en bransje med pressede marginer, og økte drivstoffpriser, som ikke kan veltes over på kundene, noe som gjør optimismen mer avmålt i forhold til lønnsomhet.

Til slutt kommer vi ikke utenom strømprisene. Det er spesielt tre bransjer hvor strømprisene utgjør en reell trussel mot deres fremtid;

Bygg og anlegg er nevnt over. Men i særklasse er industrien, som er så avhengig av langsiktige og gode strømavtaler. Nær halvparten mener at strømkrisen er en reell trussel for deres fremtidige eksistens.

For serveringsbransjen er strømprisene nå blitt en faktor som gir redusert lønnsomhet. Dette var tidligere ikke en reell trussel for helt eller delvis nedstengning. Men en betydelig økning i kostnadene her kan nå true deres fremtid. Ved nedstengning vil risikoen da være til stede for at dette er en bransje som vil miste folk.

Les mer

Dette tror bransjene om omsetningen i 2023 (i prosent)

Dette tror bransjene om lønnsomheten i 2023 (i prosent)

Storbyene: Omsetning i 2021

Storbyene: Verdiskaping i 2021

Storbyene: Verdiskaping i 2021 per innbygger

Storbyene: Gjennomsnittlig driftsmargin per selskap i 2021

Hva tror så næringslivet om året vi snart har lagt bak oss?

Vi gikk inn i året med en pågående pandemi, men som nærmet seg slutten. Vi skulle tilbake til normale tilstander. Bedriftene fylte opp ordreboka og hadde en god inngang. Folk kunne igjen treffe hverandre. Alle piler pekte oppover.

Det ser ikke ut til å bli helt sånn. Ved inngangen av 2022 trodde kun 10 % av næringslivet på en nedgang. Med fasiten nesten i hånd, tror nå 49 % av det samme næringslivet at 2022 blir et vekstår, mens den pessimistiske siden er økt til nær 28 %. Det er liten tvil om at faktorene økte priser, renter og Russlands angrep mot Ukraina har fått store ringvirkninger.

Bilbransjen tror veksten stopper, kun 18 % tror at 2022 skal overstige rekordåret 2021. Mye har skjedd i denne bransjen, ikke minst store leveranseutfordringer grunnet krigen.

Bygg- og anleggsbransjen er preget av at ordretilgangen stopper opp fordi det offentlige sparer og private sitter på gjerdet. Krigen i Ukraina har medført økte stål- og materialpriser og de økte rentene gjør at bedriftene dessverre tror på nedgang i lønnsomhet.

Handelsbransjen, som har gått som ei kule i de to pandemiårene, var optimister også ved inngangen til 2022. Men der 6 av 10 trodde på fortsatt fremgang, så er optimistene nå redusert til at kun 1 av 3 tror på vekst når kun en måned gjenstår av 2022.

Store leveranseutfordringer rammet også denne bransjen etter krigens start. Råvare- og fraktpriser har økt betydelig, og her tror nå hele 60 % på en reduksjon i lønnsomheten.

Men det er noen optimister der ute, heldigvis. Både IKT, transport og energi tror alle på videre vekst. Og samme med hotell, restaurant og reiseliv. For 2022 tror 6 av 10 på økt omsetning, men et stort marginpress som vil svekke lønnsomheten i større grad.

2021 – rekordenes år

Næringslivet spådde ved utgangen av 2020 et godt år i 2021.  De fikk rett, og vel så det.

Basert på 21.000 regnskap i Agder viser tallene at både omsetning og lønnsomhet økte betydelig for 2021. Totalt omsatte næringslivet i Agder for pene 227 milliarder i 2021, mot 205 milliarder i 2020. Lønnsomheten sto også i stil, like i underkant av 19 milliarder, en vekst på 6 milliarder fra året før.

Inflasjonsjustert nærmer nå regionen seg toppårene før oljenedturen i 2014.

Justerer vi tallene med en fordeling i henhold til reell aktivitet basert på antall ansatte i hver kommune, så viser omsetningen en økning fra 259 milliarder i 2020 til 287 milliarder i 2021. En vekst på 11 %. Driftsresultat henger godt med, 22 milliarder i 2020 ble økt til 29 milliarder i 2021.

Størst vekst finner vi i energimarkedet grunnet høye olje- og gasspriser. Men næringslivet ellers står også godt. Trekker vi ut energi er den justerte omsetningen på 265 milliarder og 24 milliarder i driftsresultat.

Mange bransjer i fremgang

Hotell, restaurant og reiselivsbransjen har vært gjennom en berg- og dalbane siste to årene. Pandemiåret 2020 var et tøft år for bransjen med stor nedgang i både omsetning og resultat. 2021 derimot, gir et driftsresultat som er all-time high og en omsetning som nesten er på nivå med rekordåret 2019. Selv om grensene åpnet opp, valgte mange nordmenn å feriere i Norge og legge mye penger igjen på Sørlandet. Bransjen kuttet kostnader i 2020, som gir seg utslag i solide resultater i 2021.

Et godt eksempel her er storbyen Kristiansand som leverer en gjennomsnittlig driftsmargin på sterke 4,5 % i 2021. Kun Trondheim av storbyene er bedre i denne bransjen.

Handelsnæringen fortsatte oppturen i 2021 og leverte nye rekordresultater. Sørlendingene fortsatte å bruke penger hjemme og netthandelen vokste videre i 2021.

Det ble ny rekordomsetning i bransjen, med 18.2 milliarder, og et driftsresultat på 1.15 milliarder.

Toppnotering i energibransjen

Energibransjen er bransjen med klart størst økning. Her inkluderes olje, gass og fornybar. Formidable 75 % økning fra 2020, til ny bestenotering på 28 milliarder i omsetning og tilsvarende på driftsresultat, 8.3 milliarder, som faktisk tilsvarer summen av resultatene i 2019 og 2020!

Ved utgangen av 2020 var prisene på vei oppover, og bransjen trodde selv på vekst i 2021. Tilnærmet halvparten forventet økt omsetning.

2021 ble et ekstraordinært år i bransjen i forhold til tidligere, med rekordhøye strømpriser, og vedvarende høye priser på olje og gass.

Bank- og finanssektoren fortsetter sin fremmarsj og både omsetning og lønnsomhet ble all time high.

Den største bransjen på Sørlandet, bygge- og anleggsnæringen, har vært gjennom to år med pandemi og nedstenging. Likevel har de trosset den og klart å holde hjulene i gang. Omsetning på 65 milliarder er ny rekord og med en margin som nærmest er tilsvarende toppåret 2020.

Ser man i forhold til storbyene, har bransjen i Kristiansand i 2021 en gjennomsnittlig driftsmargin som er nest høyest med 16,4 %, kun slått av Oslo med driftsmargin på 19,9 %.

Bilbransjen er på mange måter en temperaturmåler på hvordan det står til i folks økonomi og hos bedriftene. Nye rekordtall for 2021 også her, drevet av høy etterspørsel etter el-biler, løftet omsetningen til solide 14 milliarder og lønnsomheten til i underkant av 750 millioner kroner. Etter 2019, som var det laveste nivået siden 2014, har bransjen de to seneste årene hatt en solid opptur.

Alt er likevel ikke rosenrødt

Industrien samlet sett taper penger i 2021. Dette skyldes i hovedsak store underskudd hos noen få store enkeltaktører innenfor prosessindustrien. Ser man bort fra prosessindustrien, kryper industribransjen i pluss resultatmessig, men med omsetningsfall på nesten 20 %.

Ser man tilbake på hva industrien samlet sett ved utgangen av 2020 trodde om 2021, var det en optimisme å spore i bransjen. Kun 1 av 5 trodde omsetningen skulle falle. I etterpåklokskapens lys fikk fåtallet rett.

Hva så med våre digitale venner i IKT-bransjen?

Ved fremleggelse av Økonomisk Rapport i 2020, viste konjunkturundersøkelsen vår at hele 82 % forventet en økt omsetning i 2021.

Optimistene fikk delvis rett – omsetningsmessig. Etter noen år med stort omsetningsfall, krøp omsetningen opp igjen og endte på det høyeste nivået siden 2017. Dessverre viser marginpresset i bransjen at noen store aktører taper penger og sender lønnsomheten totalt til det laveste nivået som er registrert, til tross for andre aktører igjen opplever fremgang.

Agder 2021

Hva er da konklusjonen for Agder i et 2021 som også ble et korona-år på mange måter?

Totalt sett fremstår 2021 som et rekordår for næringslivet i Agder. Flere bransjer presterer all-time high på enten omsetning eller lønnsomhet, og noen også på begge deler, og atter andre viser fremgang fra året før. Året startet med nedstengninger som ga store utfordringer for mange og skapte stor usikkerhet for hvordan året skulle bli. Selv hadde næringslivet gjennom Næringsforeningens konjunkturundersøkelse slått fast at hele 60 % av bedriftene trodde på bedret omsetning og lønnsomhet enn 2020. Kun 12 % trodde på en nedgang.

Flere bedriftsledere, både i små og store bedrifter, gjorde grep i 2020 og brukte året til å trimme kostnadene og effektivisere driften. Når omsetningen da økte i 2021 ble bunnlinjen også hyggeligere.

Storbysammenligningen

I sammenligningen av storbyene i Norge er det tatt høyde for at selskapene ikke har all sin aktivitet der omsetningen rapporteres. Det vil variere mye om 100 prosent tilfaller et hovedkontor i en by eller kommune, eller er delt opp i datterselskap med regnskapsplikt. Eksempelvis ville da olje- og gassindustrien i Stavanger få en stor andel av omsetning og verdiskaping innenfor bransjen, mens det samme ville vært tilfelle for Oslo innen bank og finans. I enkelte tilfeller kommenteres det da tall som ekskluderer olje og gass og finans for å sammenligne resten av næringslivet.

For å skape et mer korrekt bilde av verdiskaping og reell aktivitet, har man fordelt omsetning og driftsresultat på antall ansatte i de respektive datterselskapene og avdelingene på landsbasis.

Stor-Kristiansand omsatte i 2021 for 137 milliarder. Dette er en økning på 13 milliarder fra 2020 inflasjonsjustert, tilsvarende 10 %. Men vi klarer ikke spise kirsebær med de store ennå. Blant storbyene er Kristiansand et godt stykke bak de største byene, men Oslo og Stavanger har mye av henholdsvis finans og energi som naturligvis vi ikke kan måle oss mot. Vi er godt foran Tromsø, men også bak en mer sammenlignbar by som Drammen, som for øvrig scorer svært godt på mange parametre.

Korrigerer vi for energi og finans, er stillingen uforandret for Kristiansand.

Lønnsomhetsmessig, målt med gjennomsnittlig driftsmargin per selskap (driftsresultat i prosent av omsetning), oppnår Kristiansand en margin på 9,4 %. Dette er en bedring på 0,7 % fra 2020.

Ser vi på verdiskapingen så fortsetter denne fremgangen fra 2020, og går opp med cirka 2 milliarder kroner for Kristiansand, til ny bestenotering på 37 milliarder. Dette løfter den gjennomsnittlige verdiskapingen pr innbygger med ca 8 % fra året før, til kr 414.000,-.

Korrigerer vi for energi, så passerer vi Stavanger og er like bak Trondheim, men godt foran Tromsø. Og tar vi også bort bank og finans-segmentet, så går vi forbi Bergen, men havner i år akkurat utenfor pallen, på den sure fjerdeplassen, med kr 319.000,- pr person. Oslo og Drammen er i særklasse de to største her.

Samlede tall for Agder

Omsetningstallene for Agder økte betydelig i 2021. Det samme gjorde lønnsomheten. Energi står for det største løftet, men også resten av næringslivet hadde et godt år. Inflasjonsjustert, nærmer nå regionen seg toppårene før oljenedturen i 2014. 

INDEKS: 116 (+11)  

*Indeksen er satt til 100 basert på et snitt av årene 2009 til 2011, og viser den relative utviklingen i omsetningen. Tallet i parentes viser endringen siste år.  

2021 |  Omsetning: 227.027.480.000 kr | Driftsresultat: 18.944.705 kr | Antall ansatte: 91.118 | Antall selskaper: 21.364 

Omsetning i Agder

Driftsresultat i Agder

Justert omsetning for Agder

Justert driftsresultat for Agder

Back to Top